วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

กระบวนการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์กับชุมชน

กระบวนการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์กับชุมชน

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

....................................................
ลำดับวิธีการของกระบวนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
1.       วางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
- ประชุม แต่งตั้งคณะทำงาน
- วางแผนการดำเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ 
- จัดสรรงบประมาณ
- จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
- วิธีการบริหารจัดการในการดำเนินงาน
- เครื่องมือที่ใช้ในการลงพื้นที่ สำรวจชุมชน ของการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เช่น
  ศึกษาข้อมูลเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน การสนทนากลุ่ม
  แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ โยเลือกใช้ให้เหมาะสมแต่ละขั้นตอน
2. ออกสำรวจชุมชน โดย
                   - ทำแผนที่สินทรัพย์ในชุมชน
- เดินสำรวจพื้นที่
- สัมภาษณ์  สังเกต 
- ถ่ายภาพเล่าเรื่อง 
- รวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปในการดำเนินงาน ในการนำผลงานวิจัยมาใช้
  ประโยชน์กับชุมชน โดยนำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
          3. การสังเคราะห์งานวิจัยให้สอดคล้องกับชุมชน ดังนี้
                             - นำข้อมูลของแต่ละชุมชนมาพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ
                             - นำเสนอข้อมูล ผลการวิจัย สิ่งที่ชุมชนต้องการ ให้กับตัวแทนของชุมชนเพื่อให้เกิด
                               ประโยชน์สูงสุด
          3. ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ ดังนี้
- ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อสรรหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนเป็น
  คณะทำงานร่วมกันด้วยความสมัครใจ
- กำหนด วัน เวลาและสถานที่เพื่อดำเนินการร่วมกัน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยจากคณะทำงานของวิทยาลัยฯโดยวิธีการ เช่น
  บรรยาย สาธิต  ปฏิบัติ   กิจกรรมกลุ่ม  แก่คณะทำงานจากชุมชน
4. ประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้
                             - ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานวิจัยของวิทยาลัยฯและชุมชน โดย
                               ตรวจสอบระหว่างการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน
                             - นำข้อมูลในที่ผ่านการตรวจสอบของการดำเนินงานมานำเสนอเพื่อหาผลสรุป
                             - ตรวจสอบการดำเนินงานว่าครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือไม่
                             - สรุปผลที่ได้รับจากกิจกรรม
          5. นำผลสรุปที่ได้มาปรับปรุงในการดำเนินการครั้งต่อไป ดังนี้
                             - ประชุมคณะทำงาน เพื่อหาข้อบกพร่องของการดำเนินงาน
                             - นำข้อบกพร่องมาหาแนวทางแก้ไข
                             - แนวทางแก้ไขมาวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ  
ประโยชน์เชิงพาณิชย์       คือ มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  จากความรู้ที่ชุมชนได้รับ
          ประโยชน์เชิงวิชาการ      คือ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม (วิจัยทางด้าน
                                           ศิลปวัฒนธรรม)
          ประโยชน์เชิงสาธารณะ   คือ ชุมชนได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม ชุมชนของตนตาม
                                           ศักยภาพ
         
ประโยชน์ที่วิทยาลัยได้รับ  
          ประโยชน์เชิงนโยบาย     คือ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนตามนโยบายของสถาบันฯ
          ประโยชน์เชิงวิชาการ     คือ ได้ข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เพื่อนำไปสู่ชุมชน 
          ประโยชน์เชิงสาธารณะ   คือ ได้เป็นที่ยอมรับของชุมชน  และเกิดเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
          ประโยชน์เชิงพาณิชย์     คือ ช่วยสร้างรายได้ ให้กับวิทยาลัยจากการเผยแพร่ผลงานวิจัย

อภิธานศัพท์
1.       การวิจัยคือ กระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่ ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชา อาศัยหลักเหตุผล
ที่รอบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่อถือได้ และความรู้ความจริงนั้นจะนาไปเป็นหลักการ ทฤษฎี หรือ ข้อปฏิบัติที่ทาให้มนุษย์ได้รับรู้และนาไปใช้เพื่อให้สามารถดารงชีวิตด้วยความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ได้
2.      กระบวนการวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าเป็นลำดับขั้นตอน มีระบบ
ระเบียบ แบบแผน และวิธีการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินการวิจัย และหลังการดำเนินงานวิจัย จนถึงได้รายงานผลการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
3.      ชุมชน หมายถึง  กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณภูมิศาสตร์ที่แน่นอน โดยมี วิถีชีวิต
ที่คล้ายคลึงกัน เห็นได้จากขนมธรรมเนียม ประเพณี  ใช้สิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน มีการทำกิจกรรมต่างๆ    ร่วมกัน
4.      การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.      การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการนำไปใช้ประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6.      การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ หมายถึง งานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
7.      คณะทำงาน หมายถึง  กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ทั้งส่วน
ของวิทยาลัยฯและในส่วนชุมชน
         8.  สินทรัพย์ในชุมชน  หมายถึง  ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 
         9.  การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง ความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของผลการศึกษาในการศึกษาที่คล้ายกัน จุดประสงค์ของการสังเคราะห์การวิจัยคือพยายามที่จะบูรณาการงานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้